ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว

ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว

เครื่องหมายของ u, v, s, a และ t
1. t มีเครื่องหมายเป็นบวกเสมอ
2. u และ v ถ้ามีทิศไปทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ครั้งแรกเป็นบวก ถ้าทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ครั้งแรกเป็นลบ
3. s ในทิศการเคลื่อนที่ครั้งแรกเป็นบวก ถ้าตรงข้ามครั้งแรกจะเป็นลบ
4. a มีเครื่องหมายเป็นบวก ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้น และเป็นลบ ถ้ามีความเร็วลดลง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหน่วง

หมายเหตุ ถ้าโจทย์บอกค่ามาจึงใส่เครื่องหมายได้เลย แค่ถ้าโจทย์ให้หาค่าไม่ต้องใส่เครื่องหมาย
ข้อควรจำ
ถ้าโจทย์บอกว่าเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง แสดงว่า u = 0
ถ้าโจทย์บอกว่าเคลื่อนที่ต่อไปจนหยุดนิ่ง แสดงว่า v = 0
ถ้าโจทย์บอกว่าวัตถุมีความเร็วคงที่ แสดงว่า a = 0

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *