ฟิสิกส์ ม.4 วัตถุตกอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว

ฟิสิกส์ ม.4 วัตถุตกอย่างเสรีมีความเร่งเป็นค่าคงตัว การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอิสระภายใต้แรงดึงดูด จากการทดลองกาลิเลโอ เรื่องการตกอย่างอิสระของวัตถุ พบว่าวัตถุที่ตกอย่างที่สูงจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นวินาทีละ 9.8 เมตร (981 cm/s) และถ้าโยนขึ้นจะมีความเร็วลดลงวินาทีละ 981 cm/s ความเร็วที่เพิ่มขึ้นและลดลงนี้เรียกว่า ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกใช้สัญลักษณ์ “g” ค่า g จะเป็นได้ทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับทิศทางการเคลื่อนที่ คือ ถ้าเคลื่อนที่ขึ้นให้ g เป็นลบ (-) เพราะความเร็วลดลง ถ้าเคลื่อนที่ลงให้ g เป็นบวก(+) เพราะความเร็วเพิ่มขึ้น สูตรที่ใช้ในการค านวณการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอิสระ

ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว

ฟิสิกส์ ม.4 การเคลื่อนที่กรณีความเร่งเป็นค่าคงตัว เครื่องหมายของ u, v, s, a และ t 1. t มีเครื่องหมายเป็นบวกเสมอ 2. u และ v ถ้ามีทิศไปทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ครั้งแรกเป็นบวก ถ้าทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ครั้งแรกเป็นลบ 3. s ในทิศการเคลื่อนที่ครั้งแรกเป็นบวก ถ้าตรงข้ามครั้งแรกจะเป็นลบ 4. a มีเครื่องหมายเป็นบวก ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้น และเป็นลบ ถ้ามีความเร็วลดลง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหน่วง หมายเหตุ ถ้าโจทย์บอกค่ามาจึงใส่เครื่องหมายได้เลย แค่ถ้าโจทย์ให้หาค่าไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ข้อควรจำ ถ้าโจทย์บอกว่าเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง แสดงว่า u = 0 ถ้าโจทย์บอกว่าเคลื่อนที่ต่อไปจนหยุดนิ่ง แสดงว่า v = 0 ถ้าโจทย์บอกว่าวัตถุมีความเร็วคงที่ แสดงว่า a = 0

ฟิสิกส์ ม.4 ความเร่ง (Acceleration)

ฟิสิกส์ ม.4 ความเร่ง (Acceleration) ตัวอย่าง (O-NET50) รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปบนเส้นทางตรง เวลาผ่านไป 4 วินาที มีความเร็วเป็น 8 เมตรต่อวินาที ถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอ รถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าใด ตัวอย่าง รองณัฐภัทรเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 4 m / s2 เมื่อเวลาผ่านไป 20 วินาที จะมีความเร็วเป็นเท่าใด

ฟิสิกส์ ม.4 ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย

ฟิสิกส์ ม.4 ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ย ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง อัตราเร็วเฉลี่ย(Average Speed) คืออัตราเร็วที่จุดกึ่งกลางของช่วงเวลานั้น หาจากอัตราส่วนของ ระยะทางกับเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที(m/s) อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง หรืออัตราเร็วที่จุดใดจุหนึ่งหรือช่วงใดช่วงหนึ่งในเวลาสั้นๆ ค่าอัตราเร็วที่ได้นี้จะอยู่ที่กึ่งกลางช่วงเวลา หาได้จาดระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลา ค่าอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นการบอกค่าประมาณซึ่งค่าแท้จริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้แต่ไม่มากหรือน้อยเกินไป ความเร็ว(Velocity) คือการกระจัดทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/ วินาที ความเร็วเฉลี่ย(Average Velocity) คือ ความเร็วที่จุดกึ่งกลางของช่วงเวลานั้น หาจากอัตราส่วน ของการกระจัดกับเวลาในช่วงนั้น เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/ วินาที ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง(Instantaneous Velocity) คือ อัตราส่วนของการกระจัดกับช่วงเวลา (ช่วงเวลาที่สั้นมากๆ ) ของการกระจัดนั้น หรทอกล่าวได้ว่าความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือ ความเร็วที่จุดใดจุดหนึ่งของการเคลื่อนที่ เป็นปริมาณสเกลาร์ การวัดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวตรง เครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยในห้องปฏิบัติการ คือ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา เครื่องเคาะสัญญาณเวลาใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ มีความถี่ 50 เฮิรตซ์

ฟิสิกส์ ม.4 เลขนัยสำคัญ (Significant figure)

ฟิสิกส์ ม.4 เลขนัยสำคัญ (Significant figure)   เลขนัยสำคัญ คือ ปริมาณที่ได้จากการวัด การทดลอง ปริมาณนี้จะบ่งบอกถึงความละเอียดของอุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อการชื่อถือและการยอมรับผลของการทดลอง ( ค่าจริง +ค่าประมาณ )   วิธีนับจำนวนเลขนัยสำคัญ 1. เลขทุกตัวที่ไม่ใช่ 0 เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 2.3 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 2.34 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 2.345 มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 2. เลข 0 อยู่ระหว่างตัวเลขนัยสำคัญ เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 20.3 มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว 200.3 มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 2020.34 มีเลขนัยสำคัญ 6 ตัว 3. เลข

ฟิสิกส์ ม.4 ความไม่แน่นอนในการวัด

ฟิสิกส์ ม.4 ความไม่แน่นอนในการวัด แบบฝึกทบทวน 1. นาย ก มีเชือกยาวเท่ากับ 6.2 ± 0.2 cm นำเชือกมาต่อกับนาย ข ที่มีความยาวเชือก 3.4 ± 0.3 cm จงหาผลบวกและผลต่างของเส้นเชือก 2. นาย ก มีเชือกยาวเท่ากับ 16.2 ± 0.2 cm นำเชือกมาต่อกับนาย ข ที่มีความยาวเชือก 23.4 ± 0.5 cm จงหาผลบวกและผลต่างของเส้นเชือก 3. กรอบรูปของนาย ก กว้าง 20.5 ± 0.2 cm ยาว 40.4 ± 0.4 cm จงหาพื้นที่ของกรอบรูป 4. ถังของนาย ก เป็นรูปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ 1.5 ± 0.1 m จงคำนวณหาปริมาตรของถัง 5. จงหาคำนวณหาความหนาแน่นของโลหะทองแดงที่มีมวล 70.25 ± 0.02 กิโลกรัม และมีปริมาตร 17.02 ± 0.03 ลูกบาศก์เมตร

ฟิสิกส์ ม.4 คำอุปสรรค (Prefixes)

ฟิสิกส์ ม.4 คำอุปสรรค (Prefixes) แบบฝึกหัดทบทวน 1. จงแปลงจาก 10 กิโลเมตร ให้เป็นหน่วย มิลลิเมตร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. จงแปลงจาก 2 ไมโครกรัม ให้เป็นหน่วย กิโลกรัม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. จงแปลงจาก 3 เทระเมตร ให้เป็นหน่วย มิลลิเมตร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. จงแปลงจาก 4 นาโน เมตร ให้เป็นหน่วย เมกะเมตร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5. จงแปลงจาก 72กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้เป็นหน่วย เมตรต่อวินาที ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. จงแปลงจาก 108 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้เป็นหน่วย เมตรต่อวินาที ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7. จงแปลงจาก

ฟิสิกส์ ม.4 หน่วยการวัด

ฟิสิกส์ ม.4 หน่วยการวัด   หน่วย (unit) คือ ชื่อที่ใช้กำหนดปริมาณ เดิมใช้กันหลายระบบ ปัจจุบันองค์การระหว่างประเทศว่า ด้วยมาตรฐานเสนอให้ใช้หน่วยระบบเดียวกัน เรียกว่า ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units) เรียกโดยย่อว่าหน่วย เอสไอ (SI unit) หน่วยฐาน (base unit) เป็นหน่วยหลักของเอสไอ มีทั้งหมด 7 หน่วย ดังตาราง ปริมาณฐาน ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ ความยาว (lengh) เมตร (metre) m เวลา (time) วินาที (second) s มวล (mass) กิโลกรัม (kilogram) kg อุณหภูมิ (temperature) เคลวิน (Kelvin) K กระแสไฟฟ้า (Electric current) แอมแปร์

ฟิสิกส์ ม.4 ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย

ฟิสิกส์ ม.4 ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ปริมาณสเกลาร์ (Scalar quantity) เป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล อัตราเร็ว 2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector quantity ) เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น น้ำหนัก ความเร็ว เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นดังนี้ 1. เครื่องมือวัดช่วยทำให้เราสามารถวัดปริมาณต่าง ๆ ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 2. เครื่องมือวัดทำให้เราสามารถวัดปริมาณต่าง ๆที่ประสาทการรับรู้ของมนุษย์ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตรง 3. งานต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเครื่องมือเข้าช่วย *** เครื่องวัด ช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่ต้องการ *** การแสดงผลการวัด โดยทั่วไปเครื่องมือวัดจะแสดงผลการวัด 2 แบบ คือ 1. แสดงผลการวัดแบบขีดสเกล เช่น ไม้บรรทัด , ไม้เมตร ,